STIKONFERANSEN

OM KONFERANSEN

Stikonferansen er et ledd i DNT og FLs felles satsing for å sette stien på dagsorden. Konferansen ble første gang arrangert under Friluftslivets år 2015. Konferansen arrangeres annethvert år og setter stien i brei forstand på dagsorden.

DNT og FL satte stien på dagsorden som et nasjonalt satsingsområde i Friluftslivets år 2015. Arbeidet videreføres og er nå forankret i Friluftslivsmeldingen (Meld. St. 18 (2015-2016). Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet). Der heter det: «Regjeringen vil følge opp dette og vil prioritere ferdselsårer i friluftslivsarbeidet. Og etablere sammenhengende nettverk av stier og løyper er en viktig del av dette arbeidet. Regjeringen vil legge til rette for at stier og løyper kartlegges, og at disse dataene innarbeides i det offentlige kartgrunnlaget (DOK), som er grunnlaget for å utarbeide planer etter Plan- og bygningslova».

Den Norske Turistforening : logo
Friluftrådenes Landsforbund : logo