Turskiltprosjektet – resultater og visjoner Ingrid Tollånes

Ingrid Tollånes, Gjensidigestiftelsen, leder av styringsgruppen for Turskiltprosjektet

Gjensidigestiftelsen har siden 2010 samarbeidet med en rekke friluftslivorganisasjoner og etter hvert alle fylkeskommunene om Turskiltprosjektet. Prosjektet startet først opp i Vestlandsfylkene i 2010, og har fra høsten 2013 vært et nasjonalt prosjekt.

Målet med prosjektet er å fremme folkehelse ved å få flere folk ut på tur. Virkemidlene for å få dette til har vært skilting, merking, oppsetting av informasjonstavler, utarbeiding av turkort til lokalbefolkningen, turkart, og informasjon om turforslag og registrering av disse i Kartverkets database for å tilgjengeliggjøre informasjonen.

Styringsgruppa har bestått av tre representanter fra Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunene og en representant fra Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening. Etter hvert har Innovasjon Norge, Miljødirektoratet og Helsedirektoratet kommet til med en observatør hver.

Fra 2010 og frem til i dag er det i sum brukt nær 100 millioner kroner i prosjektperioden, hvorav halvparten er midler fra Gjensidigestiftelsen og andre halvparten fra fylkeskommunene. Dette spleiselaget har vært helt sentralt for prosjektets positive resultater og ringvirkninger. Fylkeskommunen har søkt om midler hos stiftelsen og fordelt midlene videre til kommuner, frivillige lag og foreninger som har stått for det meste av merkearbeidet.

Fylkeskommunene har stått for all rapportering til stiftelsen. Fylkeskommunene har også administrert søknadsprosessen ut mot frivillige lag og foreninger, og benyttet sitt allerede eksisterende søknads- og tildelingssystem. Dette har vært en meget effektiv måte å organisere og drifte prosjektet på. Stiftelsen har finansiert en prosjektlederstilling og delt arbeidslederansvaret med Turistforeningen.

I løpet av 2017 vil over 25 000 km merkede turruter i 328 av landets kommuner være skiltet og merket som et resultat av prosjektet. Det er frivillige lag og foreninger som har stått for det meste av merkingen gjennom 866 lokale prosjekter. Idrettslag, turlag, friluftsråd og grendelag har vært de mest aktive. Hele 82 406 dugnadstimer er registrert i prosjektperioden.

Et annet viktig og sentralt resultat av prosjektet er at partene har skapt en ny og verdifull plattform for å nå felles mål. Sammen har partene fått innsikt i hverandres virksomhet og har oppnådd nytenkning som hadde vært vanskelig å få til uten dette samarbeidet. Stiftelsens nøytrale rolle har bidratt til at koordineringen av arbeidet i det offentlige og i det frivillige apparatet har vært mulig.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) evaluerer prosjektet og skal levere rapport i slutten av 2017. Deres studie gjøres på oppdrag fra stiftelsen og skal undersøke hvilke effekter skilting og merking har for folks turvaner. Brukes stiene mer og nås flere brukergrupper? I Brumunddal og Ski gjøres før- og ettermålinger. Studien skal også undersøke brukernes opplevelser av at turruter er skiltet og at det er gitt bedre informasjon om turmuligheter.

Prosjektperioden er over ved utgangen av 2018. Gjensidigestiftelsen håper statlige myndigheter og fylkeskommunene fortsetter å prioritere dette arbeidet gjennom faste tilskuddsordninger. For Gjensidigestiftelsen er det viktig å beholde nettverket av samarbeidspartnere. Arbeidet med å se på andre og nye samarbeidsmuligheter innenfor friluftsliv er allerede begynt. Samarbeidet i Turskiltprosjektet har vist at modellen gir merverdi på mange ulike måter, og kan inspirerer til nye satsinger innenfor friluftsliv.

Last ned PDF

Tilbake