Turruteplaner – en planmessig tilnærming for å fremme stier og unngå konflikter – Gudrun Hagen

Gudrun Hagen, seksjon idrett og friluftsliv, Bodø kommune

Satsing på turuteplaner i Nordland; fylkeskommunen ga høsten 2016 et samla tilskudd på kr 800 000 til utarbeiding av turruteplaner/sti- og løypeplaner i kommunene. Pengene er bevilget for 2 år og har gått ut til fylkets 7 friluftsråd, som har fått i oppdrag å initiere og koordinere arbeidet.

Bodø kommune, med 50 000 innbyggere, har hatt en større satsing på oppgradering av hovedløypenettet rundt byen de siste årene gjennom STImuli-prosjektet. Fysisk tilrettelegging og infoarbeid har bidratt til at Bodøværingene er i økende aktivitet. Med flere på tur i nærmiljøet, både til fots, på sykkel, til hest og på ski, øker også behovet for tilrettelegging og målretting av tiltak.

Hvorfor lage turruteplan? Vi har savnet et verktøy for å se løypenett, stier og tilretteleggingsbehov i sammenheng. Og for å tydeliggjøre stier og løyper som sentrale virkemiddel i målsettingen om å øke aktivitetsnivået i befolkningen, på linje med ulike typer idrettsanlegg. Bodø kommune er i oppstartfasen av arbeidet med å lage en turruteplan. Presentasjonen gir et innblikk i hvilke tanker vi foreløpig har gjort oss om innhold og fremgangsmåte.

Hva mener vi med begrepet turruteplan?

 • En oversikt over prioriterte turruter; utvalgte stier og løyper. Turruteplanen vil IKKE omfatte alle stier og løyper, men definere et hovedrutenett med tilførselsårer og avstikkere.
 • Prioriteringen av ruter vil følge av hvilke mål som settes. F.eks. at alle skal ha tilbud om en rundturløype innen en maks avstand på 500 m fra der de bor. Videre vil vi se på tilbud til ulike målgrupper og sette konkrete mål for disse.

Turruteplanen skal inkluderes som en del av Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv, som revideres parallelt og vedtas for en ny fireårsperiode vinteren 2018. Prioriterte tiltak på sti- og løypenettet skal også forankres i kommunens økonomiplan og kommuneplanens arealdel.

Hvordan lage en førstegangs turruteplan? Metodikk og fremgangsmåte – noen stikkord

 • Kunnskapsinnhenting
 • Målformulering
 • Analysearbeid
 • Definere «hovedrute», «tilførsels-/materute» og «forgreiningsrute» og prioritering av ruter
 • Aktuelle tiltak; hele bredden i verktøykassen tas i bruk – alt fra større fysiske tiltak til infotiltak og holdningsskapende arbeid
 • Forslagene til prioriterte ruter og tiltak tas inn i utkastet til Kommunedelplan idrett og friluftsliv
 • Arbeidsgruppe med ansvar for kunnskapsinnhenting etc. Utvidet prosjektgruppe for utarbeiding av mål og prioriteringsforslag
 • Workshop og møter med Bodø friluftsforum (referansegruppe) og enkeltorganisasjoner
 • Offentlig høring gjennomføres i forbindelse med høring på kommunedelplanen

Kort oppsummert

Vi håper å tydeliggjøre sti- og løypenettet som en viktig del av «anleggene» for aktivitet i kommunen. Videre at utfordringer med sameksistens mellom ulike friluftsaktiviteter kan løses på en god måte med dette verktøyet. Sameksistens og hensyntagen ligger i bunnen.

Last ned PDF

Tilbake