Stien i framtidas anleggspolitikk – Kjartan Pedersen

Kjartan Pedersen Gurholt, Kulturdepartementet

En andel av overskuddet til Norsk Tipping (spillemidlene til idrettsformål) er grunnlaget for statens idrettspolitikk og Kulturdepartementets bidrag for å legge til rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.

Tilskudd til anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, er det viktigste virkemiddelet i idrettspolitikken. Over halvparten av spillemidlene til idrettsformål fordeles til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemiddelordningen er en søknadsbasert ordning og tilskuddet utgjør en toppfinansiering. Hvilke anlegg som bygges, bestemmes ut fra lokale behov og prioriteringer. Vilkårene for å kunne søke om spille midler er bl.a. at anlegget er med i en kommunal plan, og at spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. For overnattingshytter og løypetiltak i fjellet er det unntak fra vilkåret om kommunal plan.

Departementet prioriterer ulike anlegg gjennom å fastsette tilskuddssatser og –prosent, samt definere tilskuddsberettigede anleggstyper. Normalt kan det søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad, men med et øvre tilskuddstak. For enkelte anlegg, som bl.a. turveier, turløyper og turstier, kan det søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad begrenset oppad til 1 mill. kroner.

Regjeringen vurderer at tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv er viktig for å opprettholde og øke deltakelsen i friluftsliv. Regjeringen vil derfor videreføre den økte satsingen på tilskudd til anlegg og områder for egenorganisert fysisk aktivitet, der nærmiljøanlegg, turveier, turstier og turløper er prioriterte anleggstyper. Fra 2011 til 2016 er tilgjengelige midler tilnærmet doblet. Det vil si at flere anlegg tildeles midler, men det er likevel langt fra nok til å dekke alle godkjente søknader.

Regjeringen nedsatte i 2015 et Strategiutvalget for idrett. Utvalget leverte sin rapport med anbefalinger til den statlige idrettspolitikken i juni 2016. Et av hovedpunktene i rapporten var at det bør føres en anleggspolitikk som best mulig ivaretar behovene for organisert idrett, egenorganisert idrett samt friluftsliv i hele landet. Dette innebærer at det bl.a. bør gjennomføres gode lokale og regionale behovsvurderinger basert på gode analyser og medvirkning, og at man sikrer at det bygges anlegg for et mangfold av idretter og aktiviteter.

Kulturdepartementet jobber med å følge opp innspillene fra strategiutvalget. Blant annet jobbes det med å se på hvordan det kan legges til rette for bedre lokale og regionale behovsvurderinger.

Last ned PDF

Tilbake