Sti i kart – grunnlag for både ferdsel og planverk – Kari Strande

Kari Strande, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Stien i kartet var tidligere et viktig tema for sikkerheten til folk som skulle på tur i fjell, skog og mark. Den tradisjonelle kartserien i målestokk 1:50.000 skulle ha inntegnet alle merkede og alle større tydelige stier. Mang en synfarer fra NGO og senere Kartverket brukte mye tid på å studere tidligere kart og skrifter, turistforeningsruter og etablere kontakt lokalt før de skulle på synfaring slik at de fikk med seg slike stier som ikke kunne oppdages fra flybildene. Etter hvert ble kartene viktig grunnlag for mange flere samfunnsområder og ikke minst som kunnskapsgrunnlag om hvor folk ferdes, hvor det tilrettelegges for ferdsel og som grunnlag for å ta hensyn til dette i planleggingen både på overordnet nivå, men ikke minst i detaljregulering.

Friluftsliv som tema i planleggingen er det blitt økende oppmerksomhet omkring. AREALIS programmet rundt århundreskiftet var et program for å gjøre areal, miljø- og planinformasjon tilgjengelig for brukere i hele Norge. I dette programmet ble barnetråkk definert som datasett som beskriver barns bruk av veier og stier gjennom hele året, mens stier og løyper ble definert som datasett som inneholder merka og umerka stier og skiløyper, lysløyper, natur- og kulturstier og skiltede sykkelruter.

Barnetråkk kom med dette programmet inn som begrep og er tatt i bruk i planleggingsprosesser i mange kommuner og hos veivesenet. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) bruker nå dette begrepet i sitt arbeid med medvirking og har opprettet barnetråkk som et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes.

Kartverket har en sentral rolle i standardisering, forvaltning og tilgjengeliggjøring av viktige datasett. AREALISpro grammet er videreført gjennom Norge digitalt samarbeidet og viktige datasett for planlegging innarbeides i det offentlige kartgrunnlaget (DOK). FKB traktorvei sti kom i 2014 inn på lista over aktuelle datasett i DOK og i desember 2016 forelå SOSI produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter.

I etatstyringen av Kartverket har departementet lagt vekt på samarbeidet med Miljødirektoratet om etablering av nasjonal database for tur- og friluftsruter. Kartverket legger også til rette for at alle som har informasjon om stier og annen informasjon i kartgrunnlaget kan bruke funksjonaliteten i ”Rett i kartet” til å melde fra om mangler i kartdatabasene. Det er spesielt lagt til rette for at løyper som er merket og tilrettelagt med støtte fra Turskilt-prosjektet kan meldes inn, kvalitetssikres og gjøres tilgjengelig i databasen for tur- og friluftsruter.

Oppdatert og tilgjengelig kunnskap om ferdsel, stier og løyper er viktig i kommunenes planlegging, både samfunnsdelen og arealdelen.

Last ned PDF

Tilbake