Kartlegging og ferdselsårer i Sverige – Erik Hellberg Meschaks

Erik Hellberg Meschaks, Naturvårdsverket

I Sverige är intresset för leder för friluftsliv och turism stort just nu. Naturvårdsverket har ansvaret för leder inom nationalparker och naturreservat samt för det statliga ledsystemet i fjällen vilket om fattar ca 550 mil vandrings-, skid- och skoterleder. För långfärdsleder i låglandet (nedom fjällen) är ansvaret spritt mellan regioner, kommuner och föreningar. Kommunerna har också ansvar för leder i den tätortsnära miljön.

I friluftspolitiken, vars mål omfattar såväl folkhälsa, upplevelser samt landsbygdsutveckling, och i arbetet med Sveriges miljökvalitetsmål anges leder för friluftslivet som viktiga åtgärder. För att utveckla friluftslivet har Naturvårdsverket fått regeringens uppdrag att kartlägga arbetet med leder för friluftslivet och komma med förslag på utvecklingsområden. Kartläggningen ska klaragöra ansvarsförhållanden, ledernas förvaltning och skick samt behov av utveckling av styrmedel för att stödja arbetet med låglandsleder. Uppdraget omfattar också förslag till utveckling av statliga ledsystemet i fjällen samt utveckling av leder i fjällnära skogar. Detta uppdrag pågår och ska redovisas i maj.

Naturvårdsverket har redan innan detta uppdrag genomfört ett stort arbete med det statliga ledsystemet i fjällen. 2014 presenterades en kartläggning av ledsystemets skick och behov av upprustning. Denna klargjorde att det fanns ett upprustningsbehov på ca 100 miljoner SEK och att förvaltningen behövde utvecklas. Därefter har en stor upprustningsinsats skett för att åtgärda prioriterade ledsträckor. Genom denna upprustning har 82 gamla och uttjänta broar ersatts med nya, 74 broar har renoverats, 24 nya rastskydd har ersatt gamla och förfalna och 32 rastskydd har renoverats, 123 mil led har fått förbättrad markering och 68 mil leder har röjts. Ca 70 % av upprustningshovet beräknas återstå. Utveckling av vägledning för skötsel och underhåll av ledsystemet har också skett för att säkerställa en bra och hållbar förvaltning av ledsystemet för framtiden. Den stora utmaningen nu är att anpassa ledsystemets omfattning till de befintliga resurserna så att framtida underhållsskulder inte uppstår.

Naturvårdsverket driver också ett omfattande arbete med att tillgängliggöra nationalparker och naturreservat. Inriktningen för detta beskrivs och exempel ges.

Last ned PDF

Tilbake