Hvilke nye stier gir friluftsmeldinga – Ellen Hambro

Ellen Hambro, Miljødirektoratet

Stortinget behandlet i oktober 2016 regjeringens melding om ”Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet”. Gjennom meldingen vil regjeringen bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får oppleve friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Regjeringens hovedmål er at befolkningen utøver friluftsliv jevnlig.

Spaserturer i nærmiljøet og fotturer i skogen og på fjellet er de vanligste friluftslivsaktivitetene vi har i Norge. Stier, løyper og tur veier er dermed det viktigste anlegget for friluftsliv i hverdagen. Mye av arbeidet med friluftsliv har vært rettet mot ivaretakelse av arealer, mens verdien av ferdselsårene i seg selv og sammenhengene mellom arealene har blitt mindre prioritert. Det var noe av bakgrunnen for at Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening satte stien på dagsorden som et nasjonalt satsingsområde i Friluftslivets år 2015 og arrangerte blant annet den første stikonferansen dette året. Regjeringen vil følge opp dette og vil prioritere ferdselsårer i friluftslivsarbeidet. Å utvikle sammenhengende nettverk av stier og løyper er en viktig del av arbeidet, men vel så viktig er å beholde det som allerede finnes. Regjeringen vil derfor legge til rette for at stier og løyper kartlegges, og at disse dataene innarbeides i det offentlige kartgrunnlaget (DOK), som er grunnlag for å utarbeide planer etter plan- og bygningsloven.

Ved planlegging er det faglige holdepunkter for å legge til rette for at det er mindre enn 500 meter fra den enkelte bolig til nærmeste allment tilgjengelige grøntområde eller sammenhengende sti- og turveinett. Friluftslivets ferdselsårer må også sees i sammenheng med målet om at veksten i persontransporten i de største byene skal tas med av miljøvennlige transportformer som sykkel, gange og kollektivt.

Meldingen vil også bidra til å løfte frem de historiske ferdselsårene og andre sammenhengende nettverk av attraktive ferdselsårer for friluftsliv. Landbrukets veier i skog og utmark er en viktig del av ferdselsårene for friluftslivet, og regjeringen ønsker at landbruket, kommuner og friluftslivsorganisasjoner samarbeider om tilrettelegging for friluftsliv på slike veier.

For å legge til rette for ferdselsårer er det blant annet behov for videreutvikling av eksisterende veiledningsmateriell for planlegging av stier og løyper, og regjeringen vil videreføre den økte satsingen på tilskudd fra spillemidlene til anlegg for idrett og områder for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv, der turveier, turstier og turløyper er prioriterte anleggstyper.

Last ned PDF

Tilbake